Om initiativet

GeoS er et initiativ for å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen geotermisk energi. Bak initiativet står 32 partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Senteret har som oppdrag å utvikle bærekraftige og kommersielt konkurransedyktige løsninger for geotermiske energiteknologier og deres integrasjon i energisystemet nasjonalt og globalt.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene i senteret dreier seg om nye og forbedrede løsninger for produksjon av både grunn og dyp geotermisk energi. Bruk av grunn geotermisk energi (ned mot ca. 500 m) blir stadig viktigere i løsninger for oppvarming og kjøling av bygninger nasjonalt. Bruken har også hatt sterk internasjonal vekst. Produksjon av varme og elektrisitet basert på dyp geotermisk energi (ned mot ca. 5000 m) representerer muligheter for norsk industri i et globalt marked. Nasjonalt er den dype ressursen mest aktuell for å dekke ulike typer oppvarmingsbehov.

Ved GeoS vil vi rette oppmerksomheten mot å redusere kostnader, utvide ressursgrunnlaget og forbedre driften av anlegg. Slik skal forskningen ved senteret bidra til å øke bruken av grunn og dyp geotermisk energi for en miljøvennlig energiforsyning.

Logoer partnere